Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Individueel consult:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de CAT beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten bestaande uit een gesprek en een behandeling.
 • Tijdens elk consult wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een natuurgeneeskundig consult /behandeling duurt: 90 minuten.
 • Een Journey sessie duurt: 150 minuten.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

 • De kosten van natuurgeneeskundig consult van 90 minuten bedragen € 100,- per consult.
 • De kosten van een Journey (duur: 150 minuten) bedragen €195,-
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de gehele behandeling. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Kijk op https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Cursus/workshops:

Annulering  door Soul Doula Limburg.

Indien een activiteit wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden zijn er de volgende 2 mogelijkheden:

 1. De inschrijving blijft gehandhaafd en doorgezet naar de nieuwe startdatum voor de activiteit. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.
 2. Wanneer de activiteit komt te vervallen en het cursusgeld is reeds betaald, wordt binnen een termijn van 14 dagen het cursusgeld teruggestort.

Annulering door de deelnemer.
Wanneer een deelnemer zijn/haar deelname annuleert dan gelden de volgende regels:

 1. Bij annulering van deelname meer dan 1 maand voor de start datum wordt reeds betaald cursusgeld binnen een termijn van 14 dagen teruggestort onder aftrek van   € 50,00 inschrijfgeld.
 2. Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor de startdatum wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Wanneer het cursusgeld reeds volledig betaald is, wordt het te veel betaalde binnen een termijn van 14 dagen teruggestort.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of tijdens de cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht en volgt er geen restitutie.
 4. Wanneer de aanmelding blijft gehandhaafd en alleen de startdatum wordt verplaatst, vindt er geen restitutie plaats.
 5. Reeds betaalde cursusgelden zijn niet te verrekenen met consulten of andere activiteiten binnen MarlantiS.

Cursus en workshops: Soul Doula Limburg behoudt zich het recht voor om een cursus, workshop of activiteit te annuleren wanneer hiervoor te weinig aanmeldingen zijn.

Lesverzuim algemeen:
Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Betalingsvoorwaarden:
Na aanmelding voor een cursus of workshop, dient het inschrijfgeld binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Het resterende cursusgeld moet uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus betaald zijn.

Aansprakelijkheid:
Alle cursussen/ workshops en andere activiteiten worden zorgvuldig en te goeder trouw uitgevoerd. Soul Doula Limburg stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen tijdens het bijwonen van een van onze cursussen/workshops of door het toepassen van de lesstof.